Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

TRENUTNO

AKCIJE DARIVANJA KRVI

Organizator Mjesto Vrijeme
ZTMFBIH FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
15.10.2019
08.00-12.00
ZTMFBIH KŠC MEDICINSKA I GIMNAZIJA/ CK CENTAR
16.10.2019
8:00
ZTMFBIH CK TRNOVO(ŠKOLA DEJČIĆI)
16.10.2019
12:00-14:00

Više informacija

TOP VIJEST

J A V N I O G L A S
Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19), člana 5. Pravilnika o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH broj 01-1-1916/18 od 22.3.2018.godine, 01-2-3739/18 od 7.6.2018.godine, 01-1-7703/18 od 26.12.2018.godine i 01-1-4524/19 od 15.8.2019.godine, člana 43. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/13), Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 01-3-5472/19, Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 01-3-5473/19, Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 01-3-5474/19, Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 01-3-5475/19 i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 01-3-5476/19, Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, sa sjedištem u ul. Čekaluša 86, Sarajevo raspisuje   J A V N I  O G L A S za prijem u radni odnos   1. Opšti uslovi   - da je državljanin BiH - da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta - da se protiv njega ne vodi krivični postupak   2. Radna mjesta, opis poslova, posebni uslovi, broj izvršilaca, naznaka da li se vrši prijem na određeno ili neodređeno vrijeme   I Doktor medicine u Odjeljenju za kolekciju krvi- 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 10 (deset) mjeseci. Opis poslova: uzima  anamnezu i vrši fizikalni pregled darivalaca krvi u Zavodu i na terenu, provjerava izmjerenu vrijednost hemoglobina; odlučuje o podobnosti darivalaca za darivanje krvi; potencijalnim darivaocima krvi pruža potrebne informacije o darivanju krvi; nadzire zdravstveno stanje darivalaca krvi u toku i nakon darivanja krvi; pruža prvu pomoć u slučaju neželjenih reakcija nastalih u toku ili neposredno nakon darivanja krvi; kontinuirano se educira, unaprijeđuje rad i prenosi znanje na saradnike; učestvuje u radu mobilnih ekipa; učestvuje u realizaciji plana dežurstva, pripravnosti i preraspodjele radnog vremena u skladu sa Pravilnikom o radu Zavoda; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli rukovodilac Odjeljenja. Prema rasporedu, u slučaju rada u drugoj smjeni i u pripravnosti obavlja poslove u Odjeljenju za imunohematološko testiranje: učestvuje u planiranju  potreba  za krvlju i krvnim komponentama, nadzire i po potrebi izvodi pretransfuziona i posttransfuziona imunohematološka testiranja, te testove iz oblasti prenatalne zaštite; potpisuje nalaze pretransfuzijskih  i posttransfuzijskih testiranja; sarađuje sa ljekarima na klinikama, institutima i drugim zdravstvenim ustanovama; učestvuje u izradi standarda i njihovoj implementaciji; odgovoran je za uredno i ažurno vođenje medicinske i druge dokumentacije; obavezan je da čuva ugled Zavoda i profesionalno se ponaša na radnom mjestu. Za svoj rad odgovoran/na je rukovodiocu Odjeljenja. Posebni uslovi:VSS, završen medicinski fakultet (sa minimalno 360 ECTS bodova), položen stručni ispit, jedna godina radnog iskustva, poznavanje stranog jezika i rada na računaru, posjedovanje važeće Licence za samostalan rad.   II Medicinska sestra/tehničar u Odjeljenju za kolekciju krvi - 7 (sedam) izvršilaca, od čega (3) tri izvršioca na neodređeno vrijeme i (4) četiri izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 10 (deset) mjeseci.      Opis poslova:upoznaje davaoca sa postupkom darivanja krvi; provjerava identitet darivaoca krvi, usaglašenost brojeva na epruvetama, kesama krvi, listama i kartonu dobrovoljnih darivaoca krvi; određuje ABO sistem krvnih grupa na pločici; određuje koncentraciju hemoglobina u krvi potencijalnog darivaoca krvi; upućuje darivaoca na ljekarski pregled; nakon ljekarskog pregleda i saglasnosti ljekara da je kandidat podoban za darivanje krvi preuzima dobrovoljnog darivaoca krvi i odvodi ga do mjesta za venepunkciju; vrši ponovnu provjeru identiteta darivaoca i upoređuje podatke na kartonu, epruvetama i kesi; nakon što identificira darivaoca i utvrdiidentičnost podataka na kartonu, kesi i epruvetamaodabira najpogodniju venu na ruci, vrši dezinfekciju kože i obavlja venepunkciju – sve po standardnoj operativnoj proceduri; kontroliše stanje zdravlja darivaoca krvi za vrijeme i neposredno nakon darivanja krvi; prijavljuje doktoru sve neželjene reakcije u toku i nakon darivanja krvi i učestvuje u njihovom zbrinjavanju; uzima uzorke krvi darivaoca krvi zbog kontrole njegove krvne grupe i testiranja darovane krvi na transmisione bolesti; vrši dezinfekciju radnih površina, kreveta u sali i mobilnih kreveta; učestvuje u radu mobilnih ekipa; po potrebi, obavlja venepunkciju  DDK po standardnoj operativnoj proceduri; po potrebi obavlja poslove medicinskog tehničara Odsjeka za hemoferezu; po potrebi učestvuje u procesu reinfuzije; učestvuje u realizaciji preraspodjele radnog vremena u skladu sa Pravilnikom o radu Zavoda; kontinuirano se educira i unaprjeđuje svoj rad, te prenosi znanje na saradnike; odgovoran je za uredno i ažurno vođenje medicinske i druge dokumentacije; odgovoran  je za pravilno korištenje opreme i sredstava kao i racionalno korištenje reagencija i repromaterijala; obavezan je da čuva ugled Zavoda i profesionalno se ponaša na radnom mjestu; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti koje mu daje glavna sestra/tehničar i rukovodilac Odjeljenja  u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja. Za svoj rad odgovoran  je glavnoj sestri/tehničaru i  rukovodiocu Odjeljenja. Posebni uslovi:SSS  završena srednja medicinska škola općeg ili laboratorijskog smjera i položen stručni ispit, jedna godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, posjedovanje važeće Licence za samostalan rad   III Medicinska sestra/tehničar u Odsjeku za detekciju koagulacionih poremećaja- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme. Opis poslova:vrši pripremu i vađenje krvi od pacijenata u ambulanti za hemostatske poremećaje; pripremljene i numerisane uzorke dostavlja u Odsjek i vodi propisanu dokumentaciju; obavlja bazične laboratorijske analize u skladu sa usvojenim principima, standardima i normativima; prikuplja rezultate obavljenih laboratorijskih analiza i izdaje nalaze; vodi ambulantni protokol; odnos prema pacijentima provodi u skladu sa medicinskom doktrinom i etičkim kodeksima; kontinuirano se educira; po potrebi učestvuje u radu mobilnih ekipa; po potrebi, obavlja venepunkciju  DDK po standardnoj operativnoj proceduri; učestvuje u realizaciji plana dežurstva, pripravnosti i preraspodjele radnog vremena u skladu sa Pravilnikom o radu Zavoda; obavlja i druge poslove koje mu u zadatak daje  glavna sestra/tehničar i  rukovodilac Odsjeka. Za svoj rad odgovoran/na  je  glavnoj sestri/tehničaru i rukovodiocu Odsjeka. Posebni uslovi:SSS, završena srednja medicinska škola laboratorijskog ili općeg smjera i položen stručni ispit, jedna godina radnog iskustva, poznavanje stranog jezika i rada na računaru, posjedovanje važeće Licence za samostalan rad.   IV Referent na analizi podataka i evidenciji darivaoca krvi u Odsjeku za promociju davalaštva- 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 10 (deset) mjeseci Opis poslova:zadužen je za provođenje animacionih postupaka, priprema i učestvuje u radu mobilnih  ekipa; surađuje sa vladinim i nevladinim sektorom na polju animacije dobrovoljnih darivalaca krvi; vrši neposrednu animaciju dobrovoljnih darivalaca krvi u školama, na univerzitetima, javnim ustanovama, privatnim preduzećima; vodi ažurno i uredno stručnu i drugu dokumentaciju u skladu sa usvojenim standardima  i normativima te priprema redovite statističke i druge izvještaje; poslove i radne zadatke obavija u skladu sa usvojenim normativima i standardima i vodi evidenciju o istim; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli rukovodilac Odsjeka i rukovodilac Odjeljenja; obavezan  je profesionalano  i  ljubazno  se odnositi  prema  svim  darivaocima  krvi  i  pacijentima; poziva davaoce; izrađuje knjižice; radi u smjenama i prema rasporedu koji utvrđuje rukovodilac, radi u preraspodjeli radnog vremena u skladu s Pravilnikom o radu. Za svoj rad odgovoran/na  je rukovodiocu Odsjeka i rukovodiocu Odjeljenja  Posebni uslovi:SSS  završena srednja škola, jedna godina radnog iskustva, sposobnost komunikacije, poznavanje stranog jezika i rada na računaru.   V Spremačicanaodržavanju čistoće- 2 izvršiocaod čega (1) jedan izvršilac na neodređeno vrijeme i (1) jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka postojeće radnice na rad, a najduže do 10 (deset) mjeseci. Opis poslova:održava čistoću u svim radnim prostorima Zavoda; pranje i brisanje podnih i zidnih površina prema normativima; čišćenje i pranje ćilima i itisona; čišćenje sanitarnog čvora i pranje staklenih površina (prozora i dr.); periodično vrši generalno čišćenje svih prostorija Zavoda; odlaže smeće iz Zavoda; u toku rada pridržava se higijensko-tehničkih mjera i propisa za zbrinjavanje medicinskog otpada i drugih otpadnih materija; koristi propisanu zaštitnu odjeću; vrši pranje, peglanje, krpanje i održavanje radne odjeće i ostalog rublja; održava higijenu u vešeraju; vrši pranje laboratorijskog posuđa i priprema za sterilizaciju; obavlja i sve druge poslove po nalogu glavne sestre/tehničara i rukovodioca Odsjeka. Poslove obavlja na dvije lokacije na kojima Zavod obavlja svoju djelatnost, a prema utvrđenom rasporedu. Za svoj rad odgovoran/na  je glavnoj sestri/tehničaru i rukovodiocu Odsjeka. Posebni uslovi: NSS završena osnovna škola, jedna godina radnog iskustva   3. Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas   Prijava na javni oglas se dostavlja uredno i svojeručno potpisana, uz kraću biografiju. Pored prijave na javni oglas, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.   Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:   Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) - za sve pozicije; Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - za sve pozicije; Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci) - za sve pozicije; Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme: - za poziciju I diploma/uvjerenje o završenom medicinskom fakultetu; -za poziciju II i III Diploma/ Uvjerenje/ Svjedočanstvo o završenoj srednjoj medicinskoj školi laboratorijskog ili općeg smjera IV stepen; - za poziciju IV Diploma/ Uvjerenje/ Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi IV stepen; - za poziciju V Uvjerenje/ Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi Uvjerenje o položenom stručnom ispitu- za pozicije I, II, III; Dokaz o posjedovanju važeće licence za samostalan rad- za pozicije I, II i III; Dokaz o radnom iskustvu - za sve pozicije; Dokaz o poznavanju stranog jezika - za pozicije I, III i IV; Dokaz o poznavanju rada na računaru - za pozicije I, II,III i IV.   Radno iskustvo na poslovima sa stručnom spremom koja je predviđena za radno mjesto koje se popunjava, dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca ili Uvjerenjem porezne uprave (s naznakom perioda angažiranja i stručne spreme radnog mjesta) ili Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (s naznakom perioda angažiranja i stručne sprema radnog mjesta).   Poznavanje stranog jezika dokazuje se: Certifikatom/potvrdom o poznavanju stranog jezika izdatom od škola ili institucija koje se bave obukom za strane jezike; ili  Dokazom o položenom ispitu stranog jezika; ili Kopijom indeksa/dodatka diplomi/svjedočanstva o završenom razredu ili obrazovanju gdje je kandidat pohađao predmet strani jezik.   Poznavanje rada na računaru dokazuje se: Certifikatom/potvrdom o poznavanju rada na računaru izdatom od škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računaru; ili  Dokazom o položenom ispitu informatike; ili Kopijom indeksa/dodatka diplomi/  svjedočanstva o završenom razredu ili obrazovanju gdje je kandidat pohađao predmet informatika.   4. Probni rad   Probni rad nije predviđen ni za jedno radno mjesto.   5. Adresa i rok za dostavu prijave i dokaza   Potpisane prijave na oglas sa tačnom adresom, e-mailom, biografijom i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova, treba dostaviti lično ili putem pošte, preporučeno, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje“ na adresu:   “ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Ulica Čekaluša broj 86 71000 Sarajevo”   sa naznakom na koverti: Prijava na javni oglas uz naznaku - redni broj radnog mjesta, naziv radnog mjesta.   6. Posebne napomene   Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu prijavu i navesti na koje se radno mjesto prijavio, uz napomenu da je dovoljno ovjerene kopije dokaza priložiti samo za jedno radno mjesto, a za druga radna mjesta na koja se prijavio samo kopije dokaza o ispunjavanju uslova, ukoliko su isti uslovi za radna mjesta, te je to potrebno jasno navesti u prijavi.   Prijava kandidata za radna mjesta, za koja se traži srednja škola, koji umjesto diplome o završenoj srednjoj školi dostave fakultetsku diplomu, neće biti uzeta u razmatranje.   Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu (intervju) sa svakim od kandidata čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.   Samo izabrani kandidat je u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnost odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje je oglas objavljen. Samo izabrani kandidat je u obavezi dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.   Prednost se daje kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.   Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.    

Više informacija

BRZI KONTAKT

Darivanje krvi

Tel: +387 33 567 302
+387 33 567 304
e-mail: animacija@ztmfbih.ba

Planirajte akciju sa nama

Tel: +387 33 567 304
e-mail: animacija@ztmfbih.ba

Više informacija

IZDVOJENO

Akcija mjeseca
DARUJ KRV BUDI NJIHOV HEROJ

Treća po redu uspješno realizovana akcija darivanja krvi za djecu oboljelu od raka u organizaciji udruženja Srce za djecu, Federalnog Crvenog križa i Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH . Ponovo smo kao društvo pokazali da marimo, da nam je stalo i da djeca oboljela od raka nisu sama. Ponovo smo uspjeli napraviti da ljubav izvire iz svake pore, da je dobro u ljudima iznad svega. 125 ljudi danas je posjetilo akciju doniranja krvi, a 90 njih je ispunilo uslove i darivalo krv. Hvala od srca svima koji su izdvojili svoje vrijeme i došli sa najčišćom željom za pomoći i najčišćom namjerom, namjerom da spase život jednog djeteta.

AKTUELNO

U FOKUSU

DROPSI
Čast nam je i zadovoljstvo predstaviti vam novog člana našeg tima-DROPSI, koja nestrpljivo čeka druženje sa vama! Hvala Bhtelecom i Messer BiH koji su omogućili da ova vesela kapljica postane dio porodice darivalaca krvi!  

Čitajte više