Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Stručni događaj

OBJAVLJENO 26.10.2020

U Velikom amfiteatru KCUS-a 21.10.2020. održano je predavanje na temu ”Adekvatna i racionalna upotreba krvi i krvnih pripravaka”. Skup je održan uz poštovanje higijensko- epidemioloških mjera i preporuka Kriznogštaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Predavanje je organizovano od strane Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH i OJ za nauku i istraživački razvoj KCUS-a.

Ciljna grupa su bili zdravstveni profesionalci koji ordiniraju i koriste krv i krvne pripravke u liječenju pacijenata u KCUS-u. Predavač je bila prim. dr Aida Đozo, spec. transfuziolog, subspecijalista imunohematologije.

Ovaj edukativni skup  organizovan je u skladu sa  obavezama iz Zakona o krvi FBiH, koje ima Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, a to je da, pored poslova koje obavlja na osnovu propisa koji regulira zdravstvenu zaštitu obavlja i slijedeće poslove:

-organizira i provodi kontinuiranu edukaciju kadra iz oblasti transfuzijske medicine, 

-nadzire racionalnost/opravdanost primjene krvi i krvnih sastojaka. Također je ova obaveza Zavoda ugrađena u Zakon o AKAZ-u, preporuke SZO,  preporuke EDQM i KME.

Naglašeno je da:”Krv i njene komponente koristi se u slučajevima krvarenja, kod pacijenata čija je koštana srž trajno ili privremeno oštećena, koji imaju talasemije i nasljedne hemoglobinopatije, nasljedne defekte membrane eritrocita, defekte enzima eritrocita, nasljedne defekte različitih faktora koagulacije i kod onih pacijenata kojima je potrebna akutna korekcija simptoma hipoksije povezanih sa anemijom.

Iako je učinjeno mnogo na proizvodnji vještačke krvi, jedini izvor komponenata krvi koje danas koristimo za liječenje je homologna krv dobijena donacijama“. ”Stoga je neophodno održavati balans između ograničenih bioresursa i potreba, odnosno zahtjeva za krvnim pripravcima”, naglašeno je tokom prezentacije. Također je istaknuto da je transfuzijsko liječenje ponekad povezano i sa mogućim neželjenim reakcijama i štetnim događajima, i da sigurnost transfuzijskog liječenja u kliničkom dijelu transfuzijskog lanca započinje sa pravilno postavljenom indikacijom za transfuziju, ali i pravilnom identifikacijom pacijenta. Kontinuirana edukacija i dobra komunikacija ostaju trajni stubovi sigurnog transfuzijskog liječenja pacijenata.

Na kraju, prim. dr Đozo se osvrnula i na izazove koje je pandemija Covid- 19 donijela i transfuzijskoj medicini, prevashodno kompromitujući dobrovoljno davalaštvo, a samim tim i dostupnost zaliha krvi i krvnih komponenti.