Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Zdravstvena mreža jugoistočne Evrope

OBJAVLJENO 14.7.2014

Izveštaj sa SEEHN (zdravstvena mreža jugoistočne Evrope) sastanka o regionalnoj saradnji u oblasti
bezbjedne 
transfuzije krvi u vanrednim situacijama, održanog u Bukureštu u Rumuniji od 7. do 9. jula
2014. godine.

Međunarodni regionalni sastanak pod nazivom Bezbjednost pacijenata prilikom primjene transfuzije krvi u hitnim
vanrednim situacijama održan je u Rumuniji, u Bukureštu od 7. do 10. jula 2014. godine. Sastanak je organizovan 
u saradnji Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u ime Jugoistočno evropske zdravstvene mreže (SEEHN) i Agencija 
za akreditaciju i kontinuirano unapređenje kvaliteta (RHDC) i Ministarstva zdravlja Rumunije i Jugoistočno evropske 
agencije (RHDC) za bezbjedne produkte od krvi, Oradea Rumunija.   

Sastanak je trajao tri dana, od 7. do 9. jula, a svečano ga je otvorila, u ime Ministarstva zdravlja Rumunije, Dr Adriana 
Galan, nacionalni zdravstveni koordinator i član rumunskog Predsjedništva  Jugoistočno evropske zdravstvene mreže 
(SEEHN), kao i predstavnik Evropske komisije, predsjedavajući Izvršnog komiteta SEEHN i Regionalni oficir Svetske 
zdravstvene organizacije, predstavnik za Evropu. Izvjestioci su bili Dr Alexandre Berlin iz Francuske, član Izvršnog 
komiteta SEEHN i Dr Maria Ruseva iz Danske, član Izvršnog komiteta SEEHN.

Tokom prve sesije, učesnicima se obratio Imad Sandin iz Francuske, sa temom Značaj regulatornog okvira Evropske
Unije, preporuka i smjernica Svetske zdravstvene organizacije u vezi sa snabdjevanjem bezbjednom krvi i 
bezbjednošću za pacijente: Prikaz zakonske regulative i Platforma EU za brzo reagovanje. Primjere za primjenu EU 
zakonske regulative u praksi predstavili su Polanca Mali iz Slovenije, Rossen Georgiev iz Bugarske, kao i predstavnici 
Hrvatske i Rumunije. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici zemalja Jugoistočne evropske mreže: Albanija, Bosna i Hercegovina, Izrael,
Republika Moldavija, Bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Republika Srbija i od nedavno pridruženi
Kosovo* i Turska.  

Tokom poslijepodnevne sesije, predstavnici navedenih zemalja saopštili su svoje izvještaje u skladu sa slijedećim 
tezama kako bi se obezbijedila okvirna uniformnost izvještavanja:

1. Primjena EU legislative i regulatornih dokumenata o bezbjednoj transfuziji i Preporuka Svjetske zdravstvene 
    organizacije na nacionalnom nivou;

2. Nacionalne i eventualno regionalne strukture za primjenu EU regulative;  

3. Neophodna rezerva krvi raspoloživa u hitnim i vanrednim situacijama na regionalnom i/ili nacionalnom nivou. 
    Kako su definisane vanredne situacije? 

4. Raspoložive procedure za brzu mobilizaciju davalaca krvi u vanrednim i hitnim situacijama i procedure kojima
    se  osiguravaju kvalitet i bezbjednost donacija krvi.

5. Formalni/informalni sporazumi sa ostalim zemljama (kojim zemljama) za preuzimanje krvi u slučajevima vanrednih
    okolnosti. Koji koraci su predviđeni za provjeru kvaliteta preuzete krvi?

Izvještaj za FBiH prema zadanim tezama pripremili su dr Aida Đozo, spec. transfuziolog i dr. Alma Ljuca
iz ZTMFBIH. 
Sesija je završena 
diskusijom okruglog stola. U narednim sesijama izlaganja su imali predstavnici EU iz 
Francuske, Rumunije, Nemačke, kao i Snežana Manić iz Republike Srbije. Teme su bile slijedeće:

  • Kompetentna nacionalna tijela za upravljanje i reagovanje u posebnim, vanrednim situacijama,
  • Mehanizmi saradnje i uloga Regionalnih centara za razvoj Jugoistocne Evrope u promociji harmonizovanog 
    pristupa upravljanju krvlju i produktima od krvi,
  • Mehanizmi za postizanje maksimalne bezbjednosti davalaca i primalaca u specijalnim i vanrednim okolnostima: 
    komunikacione strategije u vanrednim okolnostima koje uključuju rad službe za transfuziju krvi sa fokusom na 
    upravljanju rezervama krvi i procedurama za identifikaciju i praćenje krvi.

Trećeg dana sastanka tema kojom su se učesnici bavili je Razvoj mape za jačanje mehanizma saradnje i 
povećanje 
dostupnosti krvi, sa očuvanjem bezbjednosti davalaca i primalaca u vanrednim situacijama.

Na kraju sastanka predložen je Nacrt odluke za jačanje regionalne saradnje, sa preporukama za buduće aktivnosti. 
U zaključku sastanka donijeta je odluka čiji je zvaničan naslov:

ODLUKA SEEHN o rezultatima EC TAIEX radionice o povećanju dostupnosti krvi i osiguranju maksimalne 
bezbjednosti 
davalaca i pacijenata na terapiji transfuzijom u posebnim i vanrednim situacijama, 
INT Markt 56809, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Ministarstvo zdravlja Rumunije, Bukurešt, Rumunija,
 7-9. jul 2014. godine.

Vidi galeriju