Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH i njegov tim Odsjeka za hemoferezu sa bankom tkiva

OBJAVLJENO 21.10.2019

Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH i njegov tim Odsjeka za hemoferezu sa bankom tkiva u proteklih mjesec dana uspješno prikupili i zamrzli  na -196C periferne hematopoetske  matične ćelije za 2 pedijatrijska pacijenta

„Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, pored donorskih afereza na Odsjeku za hemoferezu sa bankom tkiva izvodi i procedure izdvajanja hematopoetskih matičnih ćelija iz periferne krvi kod djece i odraslih.

Navedena procedura obavezni je dio autologne transplantacije matičnih ćelija. Pedijatrijskim pacijentima primjenjena je  odgovarajuća mobilizaciona terapija na Pedijatrijskoj klinici KCUS. Nakon potrebnih 5 dana,  tim Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, ovim pacijentima je uradio sakupljanje mobiliziranih perifernih matičnih ćelija, automatiziranim postupkom leukafereze, upotrebom ćelijskog separatora.

Pacijenti su stari 4 i 6 godina sa težinom ispod 20 kg i dijagnozom Neuroblastoma.

Sam postupak podrazumijeva izdvajanje odgovarajuće populacije ćelija unutar kojih se nalaze i ciljane matične ćelije koje je potrebno sakupiti. Nakon postupka sakupljanja, koji je urađen u jednom aktu u trajanju od 6 sati, u Zavodu za transfuzijsku medicinu F BiH izvršena je krioprezervacija prikupljenih matičnih ćelija postupkom postepenog zamrzavanja. Naime, nakon  postupka prikupljanja, matične ćelije pohranjene su u Zavodu na minus 196°C u spremnik sa tečnim azotom. Ovako pohranjene  stem ćelije ćuvaju se za pacijente da bi bile transplantirane u skorijoj budućnosti tj. nakon adekvatne  terapije lijećenja osnovne bolesti pacijenata , biće izvršena reinfuzija/transplantacija pohranjenih matičnih ćelija koja podrazumijeva njihovo kontrolirano otapanje i apliciranje pacijentu. 

Tim Zavoda čine: dr. Gorana Ahmetović Karić specijalista transfuzijske medicine , dr. Elma Ćatović Baralija  specijalista transfuzijske medicine, dr Kenan Mehić, dr.sci Amela Šahović diplomirani biolog, mr.sci Sanela Sićanica dipl. biolog, ing MLD Selim Arifović i med.tehničar Šahza Kadrispahić.

Ovaj tim Zavoda značajan dio Tima za autolognu transplantaciju matićnih ćelija zajedno sa KCUS. Treba naglasiti da ovaj postupak omogućava lijećenje ovakvih pacijenata u BiH, što predstavlja  korist za naš zdravstveni sistem, pacijenta i njegovu porodicu.

 

U Zavodu postoji stalni rad na usavršavanju srednjeg i visokog medicinskog kadra, te osposobljavanje za primjenu najnovijih tehnologija. „