Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

J A V N I O G L A S

OBJAVLJENO 28.5.2020

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19), člana 5. Pravilnika o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH broj 01-1-1916/18 od 22.3.2018.godine, 01-2-3739/18 od 7.6.2018.godine, 01-1-7703/18 od 26.12.2018.godine i 01-1-4524/19 od 15.8.2019.godine i 01-1-3840/20 od 4.5.2020.godine, člana 43. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/13), Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj:01-3-4074/20, Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, sa sjedištem u ul. Čekaluša 86, Sarajevo raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

 

1. Opšti uslovi

 

- da je državljanin BiH i da je stariji od 18 godina

- da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

 

2. Radno mjesto, opis poslova, posebni uslovi, broj izvršilaca, naznaka da li se vrši prijem na određeno ili neodređeno vrijeme

 

I SSS Službenik zaštitar u Unutrašnjoj Službi Zaštite -1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme a najduže u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

 

Opis poslova:

 • štiti ljude i imovinu Zavoda od uništenja, krađe, oštečenja i povređivanja
 • sprećava narušavanje javnog reda i mira u prostorijama i krugu Zavoda koristeći sva zakonom dozvoljena sredstva
 • kontroliše i nadzire ulaz i izlaz vozila i lica koja ulaze u krug i zgradu Zavoda, uz vođenje evidencija
 • preduzima mjere protivpožarne zaštite
 • vodi evidencije primopredaje službe, mts-a i druge evidencije
 • vrši poslove video nadzora
 • vrši poslove obezbjeđenja i pratnje biološkog materijala
 • vrši kontrolne obilaske kruga,  objekta i radnih prostorija Zavoda
 • sprijećava pristup nepoznatim licima u Zavod
 • otkriva i sprijećava pojave koje mogu ugroziti život ljudi ili nanijeti imovinsku štetu
 • poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa usvojenim Elaboratom fizičke  zaštite Zavoda za transfuzijsku medicine Federacije BiH
 • čuva informacije bitne za sigurnost objekta, uposlenika, prevoznih sredstava, biološkog materijala, stvari i imovine
 • vrši i druge poslove propisane uputstvima i naredbama za obavljanje poslova, te poslove koje mu u zadatak stavi Odgovorna osoba za poslove unutrašnje zaštite.
 • po potrebi obavlja poslove kurira /pomoćnog radnika
 • po potrebi vrši prijevoz krvi do druge lokacije na kojoj Zavod obavlja svoju djelatnost u okviru Odjeljenja za Imunohematološko testiranje.

Za svoj rad odgovoran/na je Odgovornoj osobi za poslove unutrašnje zaštite.

 

Posebni uslovi: SSS - Certificirani zaštitar, jedna godina radnog iskustva, poznavanje stranog jezika posjedovanje važeće vozačke dozvole B kategorije.

 

3. Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas

Prijava na javni oglas, kao poseban akt, dostavlja se uredno i svojeručno potpisana, uz kraću biografiju. Pored prijave na javni oglas, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)  
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci)
 4. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme: Diploma/ Uvjerenje/ Svjedočanstvo o završenoj srednjoj

   školi IV stepen;

 1. Certifikat za obavljanje fizičke zaštite
 2. Dokaz o radnom iskustvu
 3. Dokaz o poznavanju stranog jezika
 4. Ovjerena kopija vozačke dozvole

 

4. Probni rad

 

Probni rad nije predviđen za radno mjesto.

 

5. Adresa i rok za dostavu prijave i dokaza

 

Potpisane prijave na oglas sa tačnom adresom, e-mailom, biografijom i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova, treba dostaviti lično ili putem pošte, preporučeno, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje“ na adresu:

 

“ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Ulica Čekaluša broj 86

71000 Sarajevo”

 

sa naznakom na koverti: "Prijava na javni oglas uz naznaku - naziv radnog mjesta."

U slučaju da na koverti u kojoj se dostavlja prijava ne bude jasno naznačen naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, ista se neće uzeti u razmatranje (neće biti dostavljena Komisiji na razmatranje, niti će biti otvorena).

 

6. Posebne napomene

 

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu (intervju) sa svakim od kandidata čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

 

Samo izabrani kandidat je u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnost odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje je oglas objavljen. Samo izabrani kandidat je u obavezi dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

Prednost se daje kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijeva koje nisu dostavljene u skladu sa ovim Oglasom, neće biti uzete u razmatranje.

                                                                                                                     

                                                            DIREKTORICA:

 

                                                      Prim.dr Jasminka Kurilić