Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19, 9/21 i 53/21), člana 5. Pravilnika o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine broj: (u daljnjem tekstu: Pravilnik), člana 43. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/13), Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj:01-04-5-3009/23 od 12.10.2023 godine, Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj:01-04-5-3008/23 od 12.10.2023 godine, Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj:01-04-5-3007/23 od 12.10.2023 godine, Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj:01-04-5-3006/23 od 12.10.2023 godine, Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj:01-04-5-3005/23 od 12.10.2023 Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, sa sjedištem u ul. Čekaluša 86, Sarajevo raspisuje


J A V N I  O G L A S za prijem u radni odnos


 1. Opšti uslovi

 

- da je državljanin BiH i da je stariji od 18 godina

- da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

 1. Radna mjesta, opis poslova, posebni uslovi, broj izvršilaca, naznaka da li se vrši prijem na određeno ili neodređeno vrijeme

I Rukovodilac Odsjeka za Ekonomske i računovodstvene poslove – (1) izvršioc na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

Prati, proučava i primjenjuje zakone, druge propise i opšte akte iz oblasti materijalno finansijskog poslovanja organizira, rukovodi i nadzire rad Odsjeka, sinhronizira rad sa rukovodiocima  drugih organizacionih jedinica i direktorom sastavlja periodične obračune i završne račune kontaktira sa poslovnim bankama i drugim poslovnim partnerima brine o likvidnosti Zavoda, priprema i stručno obrađuje finansijski plan Zavoda i  predračun sredstava za budžet i finansijski izvještaj učestvuje u pripremi ugovora i sporazuma o regulisanju poslovnih odnosa sa aspekta ekonomske opravdanosti predlaže osnovne smjernice za provođenje financijsko-ekonomske politike Zavoda predlaže i analizira stjecanje prihoda, predlaže poboljšanja istih i prati realizaciju sudjeluje u izradi planskih dokumenata i predlaže optimalna  rješenja kontroliše svu financijsku dokumentaciju i naloge za isplatu brine o pravilnom vođenju knjigovodstvene evidencije i poslovnih knjiga, brine o tačnom obraćunu plaća i pravovremenoj isplati poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa usvojenim normativima i standardima i vodi evidenciju o istim odgovoran/na  je za rad Odsjeka i za primjenu općih i internih propisa, koji se odnose na ekonomske-finansijsko poslovanje kontinuirano se educira, prenosi znanje na saradnike i unapređuje rad učestvuje u tenderskim procedurama dužan je da aktivno učestvuje u svim procesima poboljšanja sigurnosti i kvaliteta na nivou Zavoda,učestvuje u izradi i predlaže izmjene pravilnika, procedura, politika i strategija, odgovoran je za njihovu provedbu odgovoran je za sveobuhvatni menadžment osoblja u Odsjeku odgovoran je za razvoj i implementaciju operativnih politika, planova i procedura za postizanje ciljeva Odsjeka odgovoran je osigurati da profesionalci u službi rade u skladu s kodeksom profesionalne prakse koji je u skladu s njihovom profesionalnom ulogom odgovoran je osigurati praćenje i evaluaciju kvaliteta usluga koje se pružaju kroz implementaciju ciljeva poboljšanja kvaliteta osigurava pregled izvršenja (ocjenu rada) za sve osoblje u Odsjeku obavlja i druge poslove po nalogu direktora Zavoda.

Posebni uslovi: VSS ekonomskog smjera (sa minimalno 240 ECTS bodova), pet godine radnog iskustva u struci, certifikat za samostalnog računovođu, organizacione sposobnosti, sklonost timskom radu, znanje stranog jezika i rada na računaru.


II Doktor medicine u Odjeljenju za kolekciju krvi i proizvodnju pripravaka iz krvi - (1) izvršioc na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

Opis poslova:

Uzima anamnezu i vrši fizikalni pregled darivalaca krvi u Zavodu i na terenu; odlučuje o podobnosti darivalaca za darivanje krvi;potencijalnim darivaocima krvi pruža potrebne informacije o darivanju krvi; nadzire zdravstveno stanje darivalaca krvi u toku i nakon darivanja krvi; pruža prvu pomoć u slučaju neželjenih reakcija nastalih u toku ili neposredno nakon darivanja krvi, kontinuirano se educira, unaprijeđuje rad i prenosi znanje na saradnike; Rukovodi i učestvuje u radu mobilnih ekipa; ispunjava temperaturne liste, prati i arhivira temperature sa terena; ispunjava obrasce koji se odnose na neželjene reakcije usljed darivanja krvi; vrši prijave kvara opreme; potpisuju knjižice dobrovoljnih davalaca na pregledu; učestvuje u izradi standarda i njihovoj implementaciji;odgovoran je za uredno i ažurno vođenje medicinske i druge dokumentacije; obavezan je da čuva ugled Zavoda i profesionalno se ponaša na radnom mjestu; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli rukovodilac Odjeljenja i direktor.

Posebni uslovi: VSS završen medicinski fakultet (sa minimalno 360 ECTS bodova), položen stručni ispit, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva, posjedovanje važeće licence za samostalan rad, poznavanje stranog jezika i rada na računaru.


III Medicinska sestra-tehničar/Laboratorijski tehničar u Odjeljenju za imunohematološko testiranje krvi - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

Opis poslova:

Ambulantno uzima uzorke za ispitivanje; izvodi imunohematološka  testiranja   u skladu sa principima i standardima dobre laboratorijske prakse; izvodi imunohematološka testiranja DDK (ABO i RhD krvna grupa, skrining antitijela); izvodi predtransfuzijska i druga imunohematološka ispitivanja (RhD krvna grupa, Rh subgrupa i Kell, indirektni Coombsov test, direktni Coombsov test, identifikacija antitijela, titar antitijela, interreakcija) u skladu sa principima i standardima dobre laboratorijske prakse; redovno kontroliše i evidentira temperaturu rashladnih uređaja Odjeljenja i Odsjeka; stara se o stanju zaliha  i datumu isteka  krvnih komponenti i vodi o tome urednu evidenciju; izdaje krv i krvne komponente uz propisnu dokumentaciju; odgovoran je za dnevno, sedmično i mjesečno održavanje čistoće i dezinfekciju radnih površina i uređaja, učestvuje u implementaciji standarda dobre laboratorijske prakse; učestvuje u  realizaciji  plana dežurstva, pripravnosti i preraspodjele  radnog vremena u skiadu sa Pravilnikom o radu Zavoda; kontinuirano se educira i unaprjeđuje svoj rad; posao obavlja na dvije lokacije na kojima Odjeljenje obavlja svoju djelatnost, shodno rasporedu koji sačinjava rukovodilac ili direktor; po potrebi, učestvuje u radu mobilnih ekipa; obavlja venepunkciju  DDK po standardnoj operativnoj proceduri; obavlja i druge poslove koje mu daje rukovodilac Odsjeka, Odjeljenja, glavna sestra/tehničar i direktor Zavoda u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja.

Posebni uslovi: SSS, završena srednja medicinska škola općeg ili laboratorijskog smjera i položen stručni ispit, ,posjedovanje važeće licence za samostalan rad jedna godina radnog iskustva; poznavanje stranog jezika i rada na računaru; komunikacijske sposobnosti i sklonost timskom radu.


IV Referent za podršku, Odsjek za tehničke poslove - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

Opis poslova:

Pruža pomoć korisnicima u korištenju informatičke opreme i programa; rješava probleme pri korištenju aplikacija, infrastrukture, servisa i usluga; učestvuje u pregledu informatičke opreme i vodi analitičke karte opreme; radi dijagnostiku kvarova, te popravke i intervencije na računarima i mreži prema nalogu i upisuje u evidenciju; radi kabliranje i ispitivanje instalacije, ažurira evidenciju priključaka i korisnika; vodi i ažurira evidenciju stanja rezervnih dijelova, računarske, mrežne i prateće opreme i blagovremeno predlaže nabavku iste; dio tima i učestvuje u planiranju i provođenju bezbjednosne politike na nivou IT infrastrukture; periodično arhivira temperature sa terena, sačinjava sedmične izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu; za vrijeme odsustva majstora na održavanju opreme i objekta mijenja istog u smislu komunikacije sa vanjskim saradnicima i obilaska/provođenja vanjskih saradnika na mjesto potrebne intervencije te vođenja brige o poštivanju procesa rada Zavoda; obavlja i sve druge poslove po potrebi koje mu u zadatak postavi rukovodilac Odsjeka i direktor.

Posebni uslovi: SSS tehničkog usmjerenja; napredno poznavanje rada na računaru i uredskog paketa, poznavanje TCP/IP protokola, poznavanje operativnih sistema Windows i Linux, servisiranja i administriranja računara i računarske opreme; poznavanje jedna godina radnog iskustva; sklonost timskom radu, kreativnost, odgovornost, orijentiranost cilju.


V Službenik zaštitar službe unutrašnje zaštite - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

Opis poslova:

Štiti ljude i imovinu Zavoda od uništenja, krađe, oštečenja i povređivanja,sprećava narušavanje javnog reda i mira u prostorijama i krugu Zavoda koristeći sva zakonom dozvoljena sredstva, kontroliše i nadzire ulaz i izlaz vozila i lica koja ulaze u krug i zgradu Zavoda, uz vođenje evidencija , preduzima mjere protivpožarne zaštite, vodi evidencije primopredaje službe, mts-a i druge evidencije, vrši poslove video nadzora, vrši poslove obezbjeđenja i pratnje biološkog materijala, vrši kontrolne obilaske kruga,  objekta i radnih prostorija Zavoda, sprijećava pristup nepoznatim licima u Zavod, otkriva i sprijećava pojave koje mogu ugroziti život ljudi ili nanijeti imovinsku štetu, poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa usvojenim Elaboratom fizičke  zaštite Zavoda za transfuzijsku medicine Federacije BiH, čuva informacije bitne za sigurnost objekta, uposlenika, prevoznih sredstava, biološkog materijala, stvari i imovine, po potrebi vrši prevoz krvi do druge lokacije na kojoj Zavod obavlja svoju djelatnost u okviru Odjeljenja za imunohematološko testiranje, pomaže kod prijema i izdavanja robe iz magacina, po potrebi, provjerava vizuelnu ispravnost službenih vozila Zavoda, vrši i druge poslove propisane uputstvima i naredbama za obavljanje poslova, te poslove koje mu u zadatak stavi Rukovodilac i direktor Zavoda.

Posebni uslovi: SSS – Certificirani zaštitar, jedna godina radnog iskustva, certifikat za obavljanje fizičke zaštite, poznavanje stranog jezika.


 1. Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas

Prijava na javni oglas se dostavlja uredno i svojeručno potpisana, uz kraću biografiju. Pored prijave na javni oglas, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) - za sve pozicije;
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - za sve pozicije;
 3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci) - za sve pozicije;
 4. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme:

-za poziciju I Diploma o završenom ekonomskom fakultetu VII stepen ( sa minimalno 240 ECTS bodova),

-za poziciju II Diploma o završenom Medicinskom fakultetu VII stepen ( sa minimalno 360 ECTS bodova),

-za poziciju III Svjedočanstvo/diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi općeg ili laboratorijskog smjera (SSS IV stepen),

-  za poziciju IV Svjedočansto/diploma o završenoj srednjoj školi tehničkog usmjerenja (SSS IV stepen).

- za poziciju V Svjedočansto/diploma o završenoj srednjoj školi (SSS IV stepen).

 1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu- za pozicije II i III.
 2. Dokaz o posjedovanju važeće licence za samostalan rad- za poziciju II i III.
 3. Dokaz o posjedovanju certifikata za samostalnog računovođu - za poziciju I.
 4. Dokaz o posjedovanju certifikata za obavljanje fizičke zaštite- za poziciju V.
 5. Dokaz o naprednom poznavanju rada na računaru i uredskog paketa, poznavanju TCP/IP protokola, poznavanju operativnih sistema Windows i Linux, servisiranju i administriranju računara i računarske opreme - za poziciju IV.
 6. Dokaz o radnom iskustvu - za sve pozicije.
 7. Dokaz o poznavanju stranog jezika - za sve pozicije.
 8. Dokaz o poznavanju rada na računaru - za poziciju I , II, i III .

Radno iskustvo dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca ili Uvjerenjem porezne uprave (s naznakom perioda angažiranja i stručne spreme radnog mjesta) ili Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (s naznakom perioda angažiranja i stručne sprema radnog mjesta).

Poznavanje stranog jezika dokazuje se: Certifikatom/potvrdom o poznavanju stranog jezika izdatom od škola ili institucija koje se bave obukom za strane jezike; ili Dokazom o položenom ispitu stranog jezika; ili Kopijom indeksa/dodatka diplomi/svjedočanstva o završenom razredu ili obrazovanju gdje je kandidat pohađao predmet strani jezik.

Poznavanje rada na računaru dokazuje se: Certifikatom/potvrdom o poznavanju rada na računaru izdatom od škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računaru; ili Dokazom o položenom ispitu informatike; ili Kopijom indeksa/dodatka diplomi/  svjedočanstva o završenom razredu ili obrazovanju gdje je kandidat pohađao predmet informatika.

 1. Probni rad

Ne predviđa se probni rad

 1. Adresa i rok za dostavu prijave i dokaza

Potpisane prijave na oglas sa tačnom adresom, e-mailom, biografijom i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova, treba dostaviti lično ili putem pošte, preporučeno, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje“ na adresu:

 

“ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Ulica Čekaluša broj 86

71000 Sarajevo”

 

sa naznakom na koverti: Prijava na javni oglas uz naznaku - redni broj radnog mjesta, naziv radnog mjesta.


6. Posebne napomene

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu prijavu i navesti na koje se radno mjesto prijavio, uz napomenu da je dovoljno ovjerene kopije dokaza priložiti samo za jedno radno mjesto, a za druga radna mjesta na koja se prijavio samo kopije dokaza o ispunjavanju uslova, ukoliko su isti uslovi za radna mjesta, te je to potrebno jasno navesti u prijavi.

Prijava kandidata za radna mjesta, za koja se traži srednja škola, koji umjesto diplome o završenoj srednjoj školi dostave fakultetsku diplomu, neće biti uzeta u razmatranje.

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu (intervju) sa svakim od kandidata čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

Samo izabrani kandidat je u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnost odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje je oglas objavljen.

Samo izabrani kandidat je u obavezi dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Prednost se daje kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju.Zavod će provesti poseban postupak bodovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 37/20, 27/21) a na osnovu dokumentacije koja se zahtjeva ovim javnim oglasom.

Kandidat ostvaruje pravo na posebno bodovanje prema Uredbi ako ima prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo. Posebni uslovi za primjenu Uredbe su: da se kandidat nalazi na evidenciji JU Službe za zapošljavanje KS ili je zaposlen sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju ili je zaposlena na određeno vrijeme. U svrhu dokazivanja ovih uslova, potrebno je da kandidati dostave dokaz da su na evidenciji JU Službe za zapošljavanje KS - Uvjerenje biroa ne starije od datuma objavljivanja ovog javnog oglasa ili dokaz da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju - Potvrda poslodavca sa obaveznom naznakom stepena spreme (zanimanja) s kojom je radnik zasnovao radni odnos kod poslodavca ne stariji od datuma objavljivanja ovog javnog oglasa ili da su zaposleni na određeno vrijeme - Potvrda/Uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje da je radni odnos zasnovan na određeno vrijeme ne starija od datuma objavljivanja ovog javnog oglasa, te dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje status korisnika prava.

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status korisnika prava po Uredbi je sljedeći:

Rb.       

Pripadnost branilačkoj kategoriji

Naziv dokaza- dokumenta

Organ koji ga izdaje

 

1.

Član porodice šehida/ poginulog, umrlog i nestalog branioca

- Uvjerenje o statusu djeteta šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

- Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

- Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencija iz

oblasti vojne

obaveze prema mjestu prebivališta

2.

Ratni vojni invalid

Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

3.

Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja

Rješenje o priznatom pravu na mjesećno novčano primanje dobitniku priznanja

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

4.

Demobilisani branioci

Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

5.

Dijete:

a) Ratnog vojnog invalida

b) Dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

c) Demobiliziranog borca

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida.

Rješenje o priznatom pravu na:

a) Invalidninu

b) Mjesečni novčani dodatak

c) Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

a) i b) Općinska služba za boračkoinvalidsku zaštitu

c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebival išta

6.

Supruge ratnog vojnog invalida

Uvjerenje o statusu supruge ratnog vojnog invalida

Rješenje o priznatom pravu na invalidninu

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

 


Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijeve koje nisu dostavljene u skladu sa ovim Oglasom, neće biti uzete u razmatranje.

Direktorica:

Prim.dr Aida Đozo

REZERVACIJA ANALIZE ZA PACIJENTE IZ KANTONA SARAJEVO

REZERVACIJA ANALIZE ZA PACIJENTE IZ OSTALIH KANTONA

PACIJENTI

DARIVAOCI

Krvne grupe - rezerve

 • krvna grupa A+11%
 • krvna grupa A-12%
 • krvna grupa B+63%
 • krvna grupa B-39%
 • krvna grupa AB+23%
 • krvna grupa AB-5%
 • krvna grupa 0+6%
 • krvna grupa 0-21%

COVID-19

Informacije i kontakti

Direktorica
 
 
 
 
Kabinet direktora 
Direktorica
Prim. mr sci. dr Aida Đozo,
specijalista transfuziolog,
subspecijalista Imunohematologije
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Odsjek za promociju davalaštva
+387 33 567 335
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

RADNO VRIJEME

 • Laboratorijski odjel za trudnice i ambulantne pacijente - termini u kojima pacijenti mogu podići svoj nalaz imunohematoloških i imunogenetskih testiranja su sljedeći:
  ponedjeljak - petak od 13:30 do 15:00 sati
 • Uzimanje uzoraka krvi ponedjeljak - petak od 7:30 do 10:00 sati
 • Termini za rad s trudnicama u savjetovalištu su sljedeći:
  utorak - četvrtak od 13:30 do 15:00 sati
 • Dobrovoljno darivanje krvi:
  ponedjeljak - petak od 07:30 do 18:30 sati (subota - shodno potrebama)

 • *Navedeni termini nisu dostupni za dane državnih i vjerskih praznika

Zahvale

Od srca se zahvaljujemo, prije svega, na pozitivnoj energiji kojom zračite i koju tako vješto prenosite na druge.
Vaš visok nivo profesionalizma, stručnosti i etičnost u radu vrijedan je svakog poštovanja. Hvala vam na svemu što činite za naše društvo.
Akcije koje organizirate odraz su velike i dobrotvorne duše. Cijeneći vaš trud i rad, iskreno vam se zahvaljujemo na saradnji.

Savjetovalište za DDK