Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19, 9/21 i 53/21), člana 5. Pravilnika o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine broj: (u daljnjem tekstu: Pravilnik), člana 43. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/13), Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj:01-04-5-3009/23 od 12.10.2023 godine, Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj:01-04-5-3008/23 od 12.10.2023 godine, Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj:01-04-5-3007/23 od 12.10.2023 godine, Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj:01-04-5-3006/23 od 12.10.2023 godine, Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj:01-04-5-3005/23 od 12.10.2023 Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, sa sjedištem u ul. Čekaluša 86, Sarajevo raspisuje


J A V N I  O G L A S za prijem u radni odnos


  1. Opšti uslovi

   

  - da je državljanin BiH i da je stariji od 18 godina

  - da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta

  - da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan za krivično djelo, da nije kažnjavan za prekršaje javnog reda i mira.

  1. Radna mjesta, opis poslova, posebni uslovi, broj izvršilaca, naznaka da li se vrši prijem na određeno ili neodređeno vrijeme

   

   

  I Službenik zaštitar službe unutrašnje zaštite - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju

    od 12 (dvanaest) mjeseci.

   

  Opis poslova:

  Štiti ljude i imovinu Zavoda od uništenja, krađe, oštečenja i povređivanja,sprećava narušavanje javnog reda i mira u prostorijama i krugu Zavoda koristeći sva zakonom dozvoljena sredstva, kontroliše i nadzire ulaz i izlaz vozila i lica koja ulaze u krug i zgradu Zavoda, uz vođenje evidencija , preduzima mjere protivpožarne zaštite, vodi evidencije primopredaje službe, mts-a i druge evidencije, vrši poslove video nadzora, vrši poslove obezbjeđenja i pratnje biološkog materijala, vrši kontrolne obilaske kruga,  objekta i radnih prostorija Zavoda, sprijećava pristup nepoznatim licima u Zavod, otkriva i sprijećava pojave koje mogu ugroziti život ljudi ili nanijeti imovinsku štetu, poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa usvojenim Elaboratom fizičke  zaštite Zavoda za transfuzijsku medicine Federacije BiH, čuva informacije bitne za sigurnost objekta, uposlenika, prevoznih sredstava, biološkog materijala, stvari i imovine, po potrebi vrši prevoz krvi do druge lokacije na kojoj Zavod obavlja svoju djelatnost u okviru Odjeljenja za imunohematološko testiranje, pomaže kod prijema i izdavanja robe iz magacina, po potrebi, provjerava vizuelnu ispravnost službenih vozila Zavoda, vrši i druge poslove propisane uputstvima i naredbama za obavljanje poslova, te poslove koje mu u zadatak stavi Rukovodilac i direktor Zavoda.

   

  Posebni uslovi: SSS – Certificirani zaštitar, jedna godina radnog iskustva, certifikat za obavljanje fizičke zaštite, poznavanje stranog jezika.

   

  1. Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas

  Prijava na javni oglas se dostavlja uredno i svojeručno potpisana, uz kraću biografiju. Pored prijave na javni oglas, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

  Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
  2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci)
  4. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme: Svjedočansto/diploma o završenoj srednjoj školi (SSS IV stepen).
  5. Dokaz o posjedovanju certifikata za obavljanje fizičke zaštite
  6. Dokaz o radnom iskustvu
  7. Dokaz o poznavanju stranog jezika

  Radno iskustvo dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca ili Uvjerenjem porezne uprave (s naznakom perioda angažiranja i stručne spreme radnog mjesta) ili Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (s naznakom perioda angažiranja i stručne sprema radnog mjesta).

  Poznavanje stranog jezika dokazuje se: Certifikatom/potvrdom o poznavanju stranog jezika izdatom od škola ili institucija koje se bave obukom za strane jezike; ili Dokazom o položenom ispitu stranog jezika; ili Kopijom indeksa/dodatka diplomi/svjedočanstva o završenom razredu ili obrazovanju gdje je kandidat pohađao predmet strani jezik.

  1. Probni rad

  Ne predviđa se probni rad.

  1. Adresa i rok za dostavu prijave i dokaza

   

  Potpisane prijave na oglas sa tačnom adresom, e-mailom, biografijom i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova, treba dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, preporučeno, u roku od 14 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje“ na adresu:

   

  “ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Ulica Čekaluša broj 86

  71000 Sarajevo”

   

  sa naznakom na koverti: Prijava na javni oglas uz naznaku -  naziv radnog mjesta. Na koverti obavezno naznačiti ime i prezime, te adresu kandidata.

  6. Posebne napomene

  Prijava kandidata za radno mjesto, za koja se traži srednja škola, koji umjesto diplome o završenoj srednjoj školi dostave fakultetsku diplomu, neće biti uzeta u razmatranje.

  Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu (intervju) sa svakim od kandidata čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

  Samo izabrani kandidat je u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnost odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje je oglas objavljen.

  Samo izabrani kandidat je u obavezi dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o neosuđivanosti (za krivično djelo), uvjerenje o nekažnjavanju (za prekršaje javnog reda i mira).

  Prednost se daje kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Zavod će provesti poseban postupak bodovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 37/20, 27/21), a na osnovu dokumentacije koja se zahtjeva ovim javnim oglasom. Kandidat ostvaruje pravo na posebno bodovanje prema navedenoj Uredbi ako ima prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo. Posebni uslovi za primjenu Uredbe su: da se kandidat nalazi na evidenciji JU Službe za zapošljavanje KS ili je zaposlen sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju ili je zaposlena na određeno vrijeme. U svrhu dokazivanja ovih uslova, potrebno je da kandidati dostave dokaz da su na evidenciji JU Službe za zapošljavanje KS - Uvjerenje biroa ne starije od datuma objavljivanja ovog javnog oglasa ili dokaz da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju - Potvrda poslodavca sa obaveznom naznakom stepena spreme (zanimanja) s kojom je radnik zasnovao radni odnos kod poslodavca ne stariji od datuma objavljivanja ovog javnog oglasa ili da su zaposleni na određeno vrijeme - Potvrda/Uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje da je radni odnos zasnovan na određeno vrijeme ne starija od datuma objavljivanja ovog javnog oglasa, te dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje status korisnika prava.

  Popis dokumentacije kojom se dokazuje status korisnika prava po Uredbi je sljedeći:

  Rb.       

  Pripadnost branilačkoj kategoriji

  Naziv dokaza- dokumenta

  Organ koji ga izdaje

   

  1.

  Č1an porodice šehida/ poginulog, umrlog i nestalog branioca

  - Uvjerenje o statusu djeteta šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

  - Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

  - Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

  Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

  Grupa za pitanja evidencija iz

  oblasti vojne

  obaveze prema mjestu prebivališta

  2.

  Ratni vojni invalid

  Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

  Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

  3.

  Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja

  Rješenje o priznatom pravu na mjesećno novčano primanje dobitniku priznanja

  Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

  4.

  Demobilisani branioci

  Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

  Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

  5.

  Dijete:

  a) Ratnog vojnog invalida

  b) Dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

  c) Demobiliziranog borca

  Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida.

  Rješenje o priznatom pravu na:

  a) Invalidninu

  b) Mjesečni novčani dodatak

  c) Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

  a) i b) Općinska služba za boračkoinvalidsku zaštitu

  c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebival išta

  6.

  Supruge ratnog vojnog invalida

  Uvjerenje o statusu supruge ratnog vojnog invalida

  Rješenje o priznatom pravu na invalidninu

  Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

   


Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijeve koje nisu dostavljene u skladu sa ovim Oglasom, neće biti uzete u razmatranje.

Direktorica:

Prim.dr Aida Đozo

REZERVACIJA ANALIZE ZA PACIJENTE IZ KANTONA SARAJEVO

REZERVACIJA ANALIZE ZA PACIJENTE IZ OSTALIH KANTONA

PACIJENTI

DARIVAOCI

Krvne grupe - rezerve

 • krvna grupa A+11%
 • krvna grupa A-12%
 • krvna grupa B+63%
 • krvna grupa B-39%
 • krvna grupa AB+23%
 • krvna grupa AB-5%
 • krvna grupa 0+6%
 • krvna grupa 0-21%

COVID-19

Informacije i kontakti

Direktorica
 
 
 
 
Kabinet direktora 
Direktorica
Prim. mr sci. dr Aida Đozo,
specijalista transfuziolog,
subspecijalista Imunohematologije
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Odsjek za promociju davalaštva
+387 33 567 335
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

RADNO VRIJEME

 • Laboratorijski odjel za trudnice i ambulantne pacijente - termini u kojima pacijenti mogu podići svoj nalaz imunohematoloških i imunogenetskih testiranja su sljedeći:
  ponedjeljak - petak od 13:30 do 15:00 sati
 • Uzimanje uzoraka krvi ponedjeljak - petak od 7:30 do 10:00 sati
 • Termini za rad s trudnicama u savjetovalištu su sljedeći:
  utorak - četvrtak od 13:30 do 15:00 sati
 • Dobrovoljno darivanje krvi:
  ponedjeljak - petak od 07:30 do 18:30 sati (subota - shodno potrebama)

 • *Navedeni termini nisu dostupni za dane državnih i vjerskih praznika

Zahvale

Od srca se zahvaljujemo, prije svega, na pozitivnoj energiji kojom zračite i koju tako vješto prenosite na druge.
Vaš visok nivo profesionalizma, stručnosti i etičnost u radu vrijedan je svakog poštovanja. Hvala vam na svemu što činite za naše društvo.
Akcije koje organizirate odraz su velike i dobrotvorne duše. Cijeneći vaš trud i rad, iskreno vam se zahvaljujemo na saradnji.

Savjetovalište za DDK