Na osnovu Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenog kadra za 2023.godinu Kantona Sarajevo, te odobrenja Federalnog ministarstva zdravstva broj 02-33-3605-1/23 od 19.07.2023.godine, a na osnovu Odluke Ministarstva zdravstva KS broj:10-33-7222/23 i Ugovora o pružanju usluga zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo za 2024.godinu, sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a sve u skladu sa članom 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „Službene novine FBiH“ broj 46/10 i 75/13), članom 11. stav (1). Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službene novine F BiH“ broj 75/20 i 99/21),  te u skladu sa odredbama Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine Federacije BiH”, broj 102/13, 55/14 i 99/19), Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, ul. Čekaluša 86, 71000 Sarajevo, objavljuje:


 K O N K U R S za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije


I

1.  Transfuzijska medicina - 1 (jedna) specijalizacija

 

II

 Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. - da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. - da ima visoku stručnu spremu,  završen Medicinski fakultet,
 3. - da ima položen stručni ispit,
 4. - da ima važeće odobrenje za samostalan rad izdato od strane nadležne Komore,
 5. - da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita,
 6. - da poznaje jedan strani jezik.

 

III

Kandidati na Konkurs, uz prijavu su dužni dostavi slijedeće dokaze: 

 1. - svojeručno potpisanu prijava na javni konkurs,
 2. - biografiju sa adresom i kontakt podacima, 
 3. - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci), 
 4. - diplomu o završenom fakultetu, 
 5. - uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
 6. - odobrenje za samostalni rad – važeću licencu,
 7. - dokaz o radnom iskustvu,
 8. - dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

IV

Radi utvrđivanja redoslijeda kandidata u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata, kandidati uz prijavu trebaju dostaviti i sljedeće dokaze: 

 1. - dokaz o dužini trajanja studija (ukoliko je dužina studija iz opravdanih razloga produžena dostaviti dokaz),
 2. - prepis položenih ispita na studiju, 
 3. - potvrdu o prosjeku ocjena tokom studija, 
 4. - nagrade za vrijeme studija,
 5. - dokaz o poznavanju jednog stranog jezika,
 6. - potvrdu/uvjerenje o radnom stažu nakon položenog stručnog ispita.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa biće bodovani u skladu sa kriterijima iz člana 3. Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata i sa njima će biti obavljen intervju, a o terminu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili preporučeno putem pošte, na adresu: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, Čekaluša 86, 71000 Sarajevo na Protokol, s naznakom "Prijava na konkurs za specijalizaciju".

Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

 

VI

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Konkursa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija. Uvjerenje o državljanstvu ne smije biti starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa. Zavod nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene u skladu sa ovim Konkursom neće se razmatrati.


Direktorica:

Mr.sci.med.prim Aida Đozo,

spec.transfuziolog, subspec.imunohematolog

REZERVACIJA ANALIZE ZA PACIJENTE IZ KANTONA SARAJEVO

REZERVACIJA ANALIZE ZA PACIJENTE IZ OSTALIH KANTONA

PACIJENTI

DARIVAOCI

Krvne grupe - rezerve

 • krvna grupa A+11%
 • krvna grupa A-12%
 • krvna grupa B+63%
 • krvna grupa B-39%
 • krvna grupa AB+23%
 • krvna grupa AB-5%
 • krvna grupa 0+6%
 • krvna grupa 0-21%

COVID-19

Informacije i kontakti

Direktorica
 
 
 
 
Kabinet direktora 
Direktorica
Prim. mr sci. dr Aida Đozo,
specijalista transfuziolog,
subspecijalista Imunohematologije
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Odsjek za promociju davalaštva
+387 33 567 335
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

RADNO VRIJEME

 • Laboratorijski odjel za trudnice i ambulantne pacijente - termini u kojima pacijenti mogu podići svoj nalaz imunohematoloških i imunogenetskih testiranja su sljedeći:
  ponedjeljak - petak od 13:30 do 15:00 sati
 • Uzimanje uzoraka krvi ponedjeljak - petak od 7:30 do 10:00 sati
 • Termini za rad s trudnicama u savjetovalištu su sljedeći:
  utorak - četvrtak od 13:30 do 15:00 sati
 • Dobrovoljno darivanje krvi:
  ponedjeljak - petak od 07:30 do 18:30 sati (subota - shodno potrebama)

 • *Navedeni termini nisu dostupni za dane državnih i vjerskih praznika

Zahvale

Od srca se zahvaljujemo, prije svega, na pozitivnoj energiji kojom zračite i koju tako vješto prenosite na druge.
Vaš visok nivo profesionalizma, stručnosti i etičnost u radu vrijedan je svakog poštovanja. Hvala vam na svemu što činite za naše društvo.
Akcije koje organizirate odraz su velike i dobrotvorne duše. Cijeneći vaš trud i rad, iskreno vam se zahvaljujemo na saradnji.

Savjetovalište za DDK