Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Odsjek za detekciju koagulacionih poremećaja

Telefon: +38733567316
e-mail: koagulacija@ztmfbih.ba
RADNO VRIJEME ZA UZIMANJE UZORAKA KRVI: svaki radni dan 8:00 - 10:00
RADNO VRIJEME ZA PODIZANJE NALAZA: svaki radni dan 13:30-14:30
Uzimanje uzoraka i izdavanje nalaza se vrši u ambulantni br. 102 na I spratu.
Napomena: Za testove za koaguplopatije ( veliki koagulogram ) , testove za trombofiliju, testove za ispitivanje funkcije trombocita, PCR analiza za detekciju genskih mutacija i D-Dimere potrebno je zakazati termin!

Zakazivanje termina na broj: 033 567-316, vršiti će se svaki radni dan u terminu 11:30h-13:00h. Naručivanje će vršiti medicinski tehničar Odsjeka.

TIM LABORATORIJE:

 • 1 ljekar - specijalista transfuziolog-rukovodilac laboratorije
 • 1 ljekar - specijalista transfuziolog
 • 1 ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike
 • 1 dipl.biolog
 • 1 medicinski tehničar

DJELATNOST LABORATORIJE ZA DETEKCIJU KOAGULACIONIH POREMEĆAJA

 • dijagnostika urođenih i stečenih koagulopatija

 • dijagnostika urođenih i stečenih trombofilija

 • kontrola i praćenje oeralne antikoagulantne terapije

 • kontrola i praćenje žena sa trombofilijom u trudnoći

 • učestvovanje u naučnim projektima

 • međunarodna saradnja

LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

  Ispitivanje poremećaja hemostaze
  Ispituju se pacijenti
  1. koji imaju sklonost ka krvarenju - hemoragijski sindromi
  • urođeni ili stečeni poremećaji vaskulopatije
  • poremećaji funkcije i broja trombocita
  • neodstatak faktora koagulacije ili prisustvo inhibitora faktora
  2. Pacijenti koji imaju sklonost ka trombozi
  • pacijenti s manifestnom trombozom ili
  • pacijenti koji imaju povećan rizik za nastanak tromboze
  • žene sa komplikacijama trudnoće (ponavljani gubici trudnoće ili venske tromboze)

TESTOVI:

  1. Skrining testovi hemostaze (PT, APTT, TT, broj trombocita, fibrinogen i test euglobulinske fibrinolize).
  2. Ispitivanje aktivnosti faktora koagulacije (fibrinogen, FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII za dijagnozu urođenih i stečenih koagulopatija
  3. Ispitivanje aktivnosti i koncentracije antigena von Willebrandovog faktora, kao i agregacija trombocita indukovane ristocetinom za dijagnozu von Willebrand-ove bolesti
  4. Otkrivanje prisustva i diferencijalna dijagnoza inhibitora koagulacije (inhibitori faktora koagulacije i lupus antikoagulans)
  5. Testovi za dijagnozu diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK)
  6. Ispitivanje funkcija trombocita (agregacija trombocita indukovana: kolagenom, ADP, ristocetinom)
  Zakazivanje ispitivanja i informacije na telefon: +387 33 567 316

LABORATORIJSKA DIJAGNOZA TROMBOFILIJA

  Na odeljenju je ispitano više od 1800 pacijenata sa tromboembolijskim komplikacijama i žena sa komplikacijama u trudnoći koje se odnose na ponavljane gubitke trudnoće i/ili venski tromboembilizam. Kod ovih pacijenata se obavezno radi:
  1. skrining testovi hemostaze (PT, APTT, broj trombocita, fibrinogen)
  2. specifični testovi visokog prioriteta za dokazivanje prisustva trombofilije
   - biološka aktivnost antitrombina III,
   - proteina C,
   - proteina S,
   - prisustvo APC-R
   - lupus antikoagulansa
  3. Zavisno od dobijenih rezultata dodatno se rade dopunske PCR analize, detekcija genskih mutacija ( polimorfizmi) na genima za FV ( Faktor V), FII (Faktor II), kao i na genu za enzim MTHFR (metilentetrahidrofolat reduktaza) Za sve e analize koje su neophodne u dijagnozi urođene i stečene trombofilije uzorci se od pacijenta uzimaju u zakazanim terminima što olakšava i ubrzava postupak postavljanja dijagnoze
  Zakazivanje ispitivanja i informacije na telefon: +387 33 567 316

KONTROLA ORALNE ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE

  Poseban segment aktivnosti se odnosi na praćenje bolesnika kod kojih se primenjuje antikoagulantna terapija. Za ove pacijente postoji organizovana kontrola koja se obavlja svakim radnim danom, a podrazumijeva :
   - određivanje protrombinskog vremena (INR)
   - određivanje doze lijeka u odnosu na dobijeni rezultata
   - praćenje i pripremu ovih pacijenata za sve planirane invazivne pretrage, vađenje zuba, hirurške intervencije
  Zakazivanje kontrola i konsultacije na telefon: +387 33 567 316

MEĐUNARODNA SARADNJA

Naš Laboratorij je član eksterne kontrole propisane od Svjetske zdravstvene organizacje International External Quality Assessment Scheme