Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Odjeljenje za kolekciju krvi

ODSJEK ZA SEROLOŠKU DIJAGNOSTIKU

ODGOVORNA OSOBA:
dr Elma Ćatović-Baralija, spec.transfuziolog

Uposlenici:
dr Faruk Bradarić
dipl.ing. MLD Amir Sandžić
med. sestra Amela Čovrk
Odjel za serološku dijagnostiku je odjel u koji je najranije uvedena automatizacija testiranja krvi. Brzo i kvalitetno testiranje krvi rezultira stalnim povećanjem broja zahtjeva za testiranjem krvi. Godišnje se obavi oko 69.084 testiranja. Broj obavljenih testova zavisan o broju davatelja krvi i drugih građana koji dolaze na testiranje.

Djelatnost odsjeka:
Djelatnost Odsjeka je prvenstveno ispitivanje krvi na serumske biljege krvlju prenosivih bolesti u dobrovoljnih darivatelja krvi. Krvlju prenosive bolesti su bolesti koje se prenose transfuzijom krvi i krvnih pripravaka, a izazivaju trajne posljedice na zdravlje primatelja, a podrazumijevaju virusni hepatitis B, C i AIDS. Testovi koje koristimo za dokazivanje serumskih biljega su enzimimunološki testovi .
Krv dobrovoljnih davatelja krvi pretražujemo na markere hepatitisa B, hepatitis C, HIV i syphilis.

Pored enzimimunolškog testiranja radi se i molekularno testiranje (NAT).
Odjel je opremljen najsavremenijom opremom u molekularnoj dijagnostici uz visok stepen automatizacije u virusnoj dijagnostici ( Hamilton, Cobas Ampliprep i real-time PCR TaqMan uređaji).
Molekularna dijagnostika virusa provodi se kod testiranje  dobrovoljnih davatelja krvi (DDK), koristeći visokokvalitetne komercijalne testove

TESTIRANJE ELISA METODOM

br

Vrsta  pretrage 

1.

Anti HIV 1 i 2 

2.

HBsAg 

3.

Anti HBc 

4.

Anti HCV 

5.

Anti TP 

MOLEKULARNA TESTIRANJA

br

VRSTA PRETRAGE

1.

Hepatitis C  HCV-RNA

2.

Hepatitis B  HBV-DNA

3.

HIV - RNA

POTVRDNA TESTIRANJA (WB)

1.

Anti HCV 

2.

Anti HIV 

3.

Anti TP