Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

JAVNA LICITACIJA

OBJAVLJENO 16.12.2021

Na osnovu odluke Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH br.01-04-1-3370/21 od 03.12.2021 godine o odobravanju prodaje putničkom motornog vozila, Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH objavljuje:

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju službenog putničkog vozila u vlasništvu Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH putem prikupljanja pismenih ponudas

 

I Predmet prodaje

Vrsta M1-Putnički automobil

Marka i model VW Caddy Maxi

Broj šasije WV2ZZZ2KZBX232290

Broj mjesta 7/sedam

Godina proizvodnje 2010 godina

Registrovan Da, do 17.01.2022 god.

Pogon Na sva četiri točka

Početna cijena vozila 10.979,00

II Pravo sudjelovanja

  1) Pravo učešća na licitaciji imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe, koje uplate depozit (kauciju) u vrijednosti od 5% od početne vrijednosti vozila, na dan objavljivanja licitacije ,a isti se uplaćuje na žiro račun Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH br.3389002207820890 otvoren u Unicredit bank, sa naznakom “Kaucija za licitaciju motornog vozila registarskih oznaka T53-K-848. U početnu cijenu je uračunat PDV.

  2) Povrat depozita( kaucije), učesnicima u licitaciji čija ponuda ne bude prihvaćena,izvršit će se u roku od 7/sedam dana poslije obavljene licitacije.

  3) Svaki od učesnika licitacije će biti telefonski obavješten o danu preuzimanja odnosno povrata licitacije.

  4) Pravo učešća na licitaciji nemaju zaposlenici Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH i članovi njihove uže porodice.

III Pregled vozila

Vozilo se može pogledati na parkingu Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH, Čekaluša 86 Sarajevo u periodu od 16.12.2021- 04.01.2022 godine od 08.00 h do 14.00 h.
Kontakt osoba:

  Šetić Ahmed , mob.062 230 768

  Zukan Anel, mob.061 324 365

Vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

IV Dostavljanje ponude

1) Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARAJ”-Ponuda za prodaju putničkog vozila registarskih oznaka T53-K-848 putem Javne licitacije” dostavljaju se u roku od 15/deset dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Dnevni avaz tačnije 04.01.2022 godine do 12.00 h

2) Ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u tački 1) neće biti uzete u razmatranje i vratiće se neotvorene ponuđaču.

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica,ovlaštenih predstavnika pravnih lica održat će se 04.01.2022 godine u 12.30 h, na adresi Čekaluša 86,sala Konzilija I sprat.

V Sadržaj ponude

  1) Ponuda sadrži:

 1. -podatke o fizičkoj osobi (ime i prezime, adresa, broj mob./ telefona, kopija lične karte,za pravne osobe broj žiro računa)
 2. -podatke o pravnoj osobi(ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj telefona)
 3. -Ukupna vrijednost ponude za licitirano vozilo
 4. 2) Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača, a za pravnu osobu potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.

  VI Postupak licitacije

  1) Registracija ponuđača-provjera identiteta podnositelja ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika

  2) Nakon registracije učesnika, saopćavaju se pravila licitacije

  3) Predsjednik komisije saopćava sadržaj javnog poziva i poziva učesnike da pristupe otvaranju prispjelih ponuda

  4) Ponude se javno otvaraju

  5) Nakon otvaranja svih blagovremeno pristiglih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili cijenu iznad utvrđene početne cijene i konstatira se da je vozilo prodano najpovoljnijem ponuđaču

  6) Ukoliko se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu cijenu ili veći iznos licitacija je valjana te se proglašava pobjednikom

  7) Ukoliko se prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom, koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija će ih pozvati da izvrše povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem.Najmanje povećanje licitiranog iznosa je 100,00 KM, a vremenski razmak izjašnjavanja za povećanje ponude ne može trajati duže od 1 minute.

  8) Pobjednik usmenog javnog nadmetanja smatra se ponuđač koji je ponudio najveći iznos za određeno vozilo

  9) Ukoliko ponuđači ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem ili nisu prisutni,Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog protokola Zavoda.

  VII Obaveze kupca

  1) Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena -kupac dužan je uplatiti na žiro račun Zavoda puni iznos za kupljeno vozilo u roku od 5/pet dana od dana proglašenja pobjednika licitacije, nakon čega će se uz dostavljanje dokaza o uplati s njim zaključiti kupoprodajni ugovor.

  2) Kupac je dužan kupljeno vozilo preuzeti najkasnije 5/pet dana od dana potpisivanja ugovora

  3) Sve poreze i dodatne troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac

  4) Prodaja se vrši po načelu “viđeno-kupljeno” bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje

  5) Ako kupac odustane od kupovine odnosno ne postupi sklapanju kupoprodajnog ugovora, uplaćeni depozit mu neće biti vraćen,i smatrat će se da je kupac odustao od kupovine, a Zavod će sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

  VIII Dodatne informacije

  1) Tekst ove licitacije možete pogledati na našoj web stranici www.ztmfbih.ba i na oglasnoj ploči Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH.

  2) Sve dodatne informacije vezano za postupak licitacije ponuđač može dobiti na br. 033 567 320 , kontak osoba Ersudina Osmanagić, mag.oec

  “ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Ulica Čekaluša broj 86

  71000 Sarajevo”